HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI

1-Yaşam Hakkı:

Yaşam hakkı kutsaldır. Yaşama hakkı esas itibariyle yaşamın sürdürülmesini güvence altına alır.

2-Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakkı:

Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde; ırk, dil, din, mezhep, cinsiyet, yaş, ekonomik ve sosyal durum ayrımı yapılmadan tıbbi etik kurallar çerçevesinde her hasta ihtiyaçlarına uygun olarak sağlık hizmetlerinden ve sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetlerden faydalanma hakkına sahiptir.

3-Bilgi Edinme Hakkı:

Hasta hizmet aldığı kişilerin isimlerini, mesleki unvanlarını ve görevlerini bilme hakkına sahiptir. Ayrıca hasta; sağlık durumu, hastalığın seyri, uygulanacak tıbbi işlemler ve sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabileceği konusunda bilgi edinme ve kendilerine ilişkin tıbbi dokümantasyonun bir kopyasını alma hakkına sahiptir.

4-Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme Hakkı:

Hasta doktorunu, sağlık personelini ve tedavi şeklini seçme ve tıbben sakınca görülmemesi esas alınarak mevzuata uygun olmak şartı ile başka bir kuruma sevk isteme hakkına sahiptir.

5-Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme:

Sağlık kuruluşunun hizmet verme imkânlarının yetersiz veya sınırlı olması sebebiyle sağlık hizmeti talebi zamanında karşılanamayan hallerde, hastanın, öncelik hakkının tıbbi kriterlere dayalı ve objektif olarak belirlenmesini isteme hakkı vardır. Acil ve adli vakalar ile yaşlılar ve engelliler hakkında öncelik sırası belirlenir.

6-Mahremiyet ve Özel Hayata Saygı Gösterilmesi:

Hastanemizde mahremiyet ve özel hayata saygı esastır. Hasta, refakatçi belirleme ve sağlık durumuyla ilgili tıbbi değerlendirmelerin gizlilik içerisinde yürütülmesini isteme hakkına sahiptir. Kanun ile müsaade edilen haller dışında, hastaya ait tüm dokümanlar ölümden sonra bile gizli kalacak şekilde korunur.

7-Hastadan Rıza Alınması:

Hastanın tıbbi müdahaleyi serbest iradesiyle ve bilgilendirilmiş olarak kabul etmesini ifade eder. Hasta küçük veya isteklerini ifade edemeyecek durumda ise velisinden veya vasisinden izin alınır. Hastanın rızasının alınamadığı hayati tehlikesinin bulunduğu ve bilincinin kapalı olduğu acil durumlar ile hastanın bir organının kaybına veya fonksiyonunu ifa edemez hale gelmesine yol açacak durumun varlığı halinde, hastaya tıbbi müdahalede bulunmak rızaya bağlı değildir.

8-Tedaviyi Reddetme Hakkı:

Hasta kendisine önerilen tedaviyi reddetme hakkına sahiptir. Hastanın tedaviyi reddetmesi veya tedavinin durdurulmasını istemesi halinde hasta olası sonuçlar hakkında hekim tarafından bilgilendirilir ve anlaşıldığına dair yazılı bir belge alınır.

9-Danışma Hakkı:

Hastanın kendi talebi veya hekimin talebi ile mevzuat ile belirlenmiş usuller esas alınarak başka bir hekime danışma ve konsültasyon yapılmasını isteme hakkı vardır.

10-Güvenlik Hakkı:

Hasta /hasta yakınları can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması hakkına sahiptir.

11-Dini Hizmetlerden Yararlanma Hakkı:

Hasta/ hasta yakınları; imkanlar ölçüsünde diğer hastaları rahatsız etmemeye özen göstererek dini vecibelerini yerine getirebilir ve din görevlisi çağrılmasını talep edebilirler.

12-Müracaat Şikayet ve Dava Hakkı:

Hastanın/ hasta yakınlarının, hasta haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat, şikayet ve dava hakları vardır.

HASTA VE YAKINLARININ SORUMLULUKLARI

1-Bilgi Verme:

Hasta mevcut şikayetleri, geçirdiği hastalıklar, uygulanan tedavileri, kullandığı ve sağlığı ile ilgili istenen tüm bilgileri, tedavi süresi boyunca oluşabilecek olumsuz durumları zamanında ve doğru olarak sağlık görevlisine bildirmekle sorumludur.

2-Önerilere Uyma:

Hasta bakım ve tedavisi süresince hastane personeli ile uyum ve iş birliği içinde olmalı, tedavi planına uymalı ve anlamadığı konuları yetkili kişilerle paylaşmaya özen göstermelidir.

3-Planlanan Tedaviyi Reddetme:

Hasta planlanan tedaviyi reddettiğinde olası sonuçlar hakkında bilgilendirilir ve kendisinden reddettiğine dair yazılı belge istenir.

4-Sağlık Kuruluşu Kurallarına Uyma:

Hasta kurumun belirlediği ziyaretçi, refakatçi bulundurma gibi kural ve uygulamalara uymakla yükümlüdür.

5-Tetkik ve Tedavi Giderleri:

Hasta sağlık giderlerini karşılayacak kurumu bildirme ve zamanında ödeme yapmakla yükümlüdür.

6-Saygı Gösterme:

Hasta/hasta yakınları diğer hasta/hasta yakınlarına saygılı olmalı, gürültü ve karışıklığa sebebiyet vermemeli, Bu ve benzer durumlarda hastane çalışanlarına yardımcı olmaya özen göstermelidirler.

7-Uygunsuz Talepte Bulunmama:

Hasta /hasta yakınları hekim tarafından uygun görülmeyen veya tedavi planında olmayan ilaç ya da uygulamaları talep etmemelidirler.

8-Ödeme Sorumluluğu:

Kuruma ait demirbaş ve sarf malzemelerine kasıtlı olarak zarar veren hasta/ hasta yakınları bedelini ödemekle yükümlüdür.